ИРОПК-МОН

Сигурно вече знаете, че нашите инструменти:

Рейтинг скала за оценка на детския аутизъм CARS-2

Рейтинг скала за оценка на детското развитие DP-3

Скала за интелигентност на Уекслер за деца WISC-IV

Рейтинг скала за оценка на хиперактивност и дефицит на вниманието (ХАДВ) Conners-3

са препоръчани за оценка на индивидуалните потребности на детето и ученика за осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие в

НАРЕДБАТА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ, приета с ПМС № 232 от 20.10.2017 г., Чл. 76, 1.

НО това, което не знаете, е, че от съвсем скоро ... 

и обученията ни по тях са вписани в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти(ИРОПК) в системата на предучилищното и училищното образование към МОН.

Стараем се максимално да улесним достъпа на професионалистите до качествени, специализирани и стандартизирани за социокултурния контекст на страната ни психологически инструменти.

Моля, при записване, заявете, че желаете да се възползвате от съответните квалификационни кредити.