Оценка на интелигентността на детето: защо да изберем WISC-IV?

Оценката на развитието на интелигентността има ключова роля в диагностичния процес и определянето на подходящи интервенции за подпомагане на детето. Скалите за интелигентност на Уекслер се приемат за златен стандарт в световен мащаб в тази област. В тази статия са представени нововъведенията в WISC-IV, най-актуалната адаптирана за България версия.

Какво е WISC-IV?

Скалата за интелигентност на Уекслер за деца оценява различните аспекти на интелектуалното развитие на децата. WISC-IV е съставен от 15 субтеста, сред които 10 са основни. Инструментът е приложим при деца и юноши на възраст между 6 години и 16 години и 11 месеца.

Четвъртата ревизия на WISC е плод на десетгодишни изследвания на предишната версия на инструмента. Съдържанието ѝ е консултирано с екип от водещи специалисти в областта на невропсихологията, клиничната психология, училищната и педагогическата психология и когнитивната невронаука. Усилията на специалистите е насочено към актуализиране на теоретичната основа на инструмента, клиничната му полезност и валидността му.

             

1. Актуализирани теоретични основи и обновено съдържание

При преработката на WISC са взети предвид актуалните теоретични модели на интелигентността. Въведен е четирифакторният модел с отделни субскали, отговарящи на някои основни аспекти на когнитивното функциониране. По този начин WISC-IV позволява изследването както на общ коефициент на интелигентност, така и на по-специфични когнитивни функции като:

 • Вербално разбиране
 • Образно мислене
 • Работна памет
 • Скорост на обработка

Предвид промените в теоретичните основи, съдържанието на скалата е изцяло обновено. Пет от десетте основни субтеста на WISC-IV са нови. Останалите субтестове са основно преработени, а материалите са актуализирани. Част от запазените субтестове са преместени от групата на основните в тази на допълнителните, като по този начин е ограничено влиянието на училищното обучение върху резултатите.

WISC-IV позволява провеждане на комплексен анализ на когнитивното функциониране и извеждане на силните и слабите страни на детето както спрямо нормативната извадка, така и спрямо самото него. Така например един и същи резултат от 94 стандартни точки по индекса Вербално разбиране отговаря на средната норма за възрастта, но може да се отчете като силна или слаба страна на детето в зависимост от цялостния профил. Ако например резултатите по всички останали индекси са значително по-високи, можем да говорим за слаба страна макар резултатът да не е в зоната на изоставане спрямо връстниците. Такъв анализ е от ключово значение за диагностичния процес и за определяне на най-подходящите терапевтични насоки и дейности спрямо индивидуалните характеристики на детето.

                         

2. Атрактивни и осъвременени тестови материали

Тестовите материали в новата версия на WISC са преработени, за да отговарят на средата, в която се развиват днешните деца. Добавени са множество нови айтеми с различна сложност, а остарелите са актуализирани или премахнати. Така 11 от 23 айтема в субтеста Прилики са нови, а в субтеста Речник са добавени и картинни айтеми.

Взети са предвид също културните особености, които биха могли да дадат отражение върху отговорите на децата. Направена е експертна проверка на айтемите, които биха могли да предизвикат културно изкривени отговори поради остаряло или неподходящо съдържание.

                             

3. По-добра клинична полезност

С цел подобряване на клиничната полезност, при стандартизацията на WISC-IV са изследвани 16 различни специални групи, включително деца, диагностицирани с:

 • ниска или умерена степен на умствена изостаналост
 • нарушения на способността за учене
 • разстройство с хиперактивност/дефицит на вниманието (ADHD)
 • разстройства на развитието на речта (експресивнo или смесено експресивно-рецептивно)
 • разстройства от аутистичния спектър
 • черепно-мозъчни травми
 • двигателни нарушения

               

4. По-добра адаптация към спецификите на оценките на развитието

С цел постигане на по-добра релевантност на скалата спрямо оценките на детското развитие, в WISC-IV са въведени:

 • Преработени и опростени инструкции към детето, които отговарят по-добре на нивото на развитие.
 • Примерни задачи, допълнителни въпроси и подсказки, които позволяват по-фина преценка на реалните възможности на детето и намаляват риска от неуспех поради неразбиране на задачата/инструкцията.
 • Подобрени критерии за точкуване на задачите с отворен отговор, където екзаминаторът трябва самостоятелно да определи качеството на отговора на детето. Субективният елемент е сведен до минимум, като е поставен акцент върху смисловото значение на отговорите. Ръководството съдържа множество примерни точкувани отговори, които допълнително улесняват поставянето на оценка.
 • Намален акцент върху времето за изпълнение на задачите извън субтестовете, които са специфично насочени към оценката на скоростта на обработка на информацията.

                  

5. По-лесна употреба

Друга цел на ревизията на WISC е улесняването на клиницистите в използването му в практиката. В сравнение с предшествениците си, времето за администрация на WISC-IV е значително съкратено. За изчисляване на резултатите по четирите основни скали и общия коефициент на интелигентност е необходимо да бъдат предложени само десетте основни субтеста. Времето за администрацията им отнема средно между 50 и 100 минути в зависимост от нивото на интелектуално развитие на детето. Съкратеното време на администрация дава възможност на психолозите да предложат и допълнителни тестове при наличие на индикации за специфични когнитивни дефицити или проблеми в социално-емоционалното развитие.

Процедурите по администрация също са опростени в сравнение с по-ранните версии на инструмента. Инструкциите към администраторите са по-кратки, ясни и разбираеми. Новата протоколна бланка съдържа насоки, които спомагат за последователността и лекотата на администрацията. Точкуването също е по-обективно, благодарение на приложените примерни отговори.

                                  

6. Подобрени психометрични характеристики

Една от причините за лидерството на Скалите на Уекслер в изследването на интелгентността са именно отличните им психометрични качества. Нормативната извадка е широка и включва множество специални групи. Българската нормативна извадка е съставена от над 1400 деца. Надеждността и валидността на инструмента са потвърдени с няколко паралелни изследвания.

В WISC-IV са разширени ниският и високият праг на резултатите, като са добавени нови айтеми както в началните, така и в най-сложните крайни части на субтестовете. Това позволява да се покрие още по-широк спектър на интелектуалното развитие - от това на шестгодишно дете с умствено изоставане до това на интелектуално надарен шестнадесетгодишен юноша.

Не на последно място, нормирането на WISC-IV за България е проведено през 2015 г., докато предишната адаптирана за страната Скала на Уекслер датира още от 1983 г. (HAWIK-R). Употребата на инструменти с остарели норми крие сериозни рискове от изкривяване на резултатите. Изследванията показват, че новите поколения деца се справят все по-добре със задачите по тестовете за интелигентност. При изследване с един и същи инструмент, средните резултати на общата популация се покачват със средно 3 точки на всяко десетилетие. Този феномен е известен като ефект на Флинн. Смята се, че повишаването на резултатите се дължи на множество фактори, сред които разликите в образователните програми, промените в политиките за обществено здраве, подобряването на условията за живот и други.

Ефектът на Флинн е добре документиран в литературата и е потвърден с множество различни психологични тестове. Ето защо световните психологически организации препоръчват да се избягва употребата на остарели инструменти поради опасността от невалидни резултати. В Етичния кодекс на психолозите на Американската психологическа асоциация (2010 г.), Стандарт 9.08 е записано, че:

(а) Психолозите не основават оценката, решенията за интервенциите или препоръките си на данни или резултати от тестове, които не са актуални.

(б) Психолозите не основават такива решения или препоръки на тестове или други методи за измерване, които са остарели и не са от полза предвид поставената цел.

В кои случаи можем да използваме WISC-IV?

Оценката на интелектуалното развитие е от особена важност в диагностичния процес, особено при наличие на съмнения за невроразвитийно разстройство. Поставянето на правилна диагноза зависи от анализа на цялостното когнитивно и социално-емоционално развитие на детето. Именно той, заедно с анамнестичните и останалите клинични данни, позволява на специалистите да проведат точна диференциална диагностика.

Оценката на когнитивното функциониране е ключово и за определяне на правилния подход за подпомагане на детето и целите на терапията. Изследването на силните и слабите страни позволява насочване на интервенциите спрямо всяко индивидуално дете и увеличава многократно ефективността им.

WISC-IV е вписан сред основните инструменти за извършване на оценка на индивидуалните потребности на детето в Наредбата за приобщаващото образование (изм. и доп. ДВ. бр.92 от 27 Октомври 2020 г.) на Министерство на образованието и науката.

Giunti Psychometrics Bulgaria е ексклузивен носител на правата за разпространение на българската адаптация на WISC-IV и провежда сертификационни обучения за работа с него. За повече информация, можете да се свържете с нас чрез формата за контакт. Следвайте и Facebook страницата ни, за да получавате актуална информация относно обученията и продуктите ни.

Съставила: Диана Гергова