M_DOQ 10

Въпросник за оценка на организационния климат

Добрият организационен климат позволява на организациите да постигнат целите си. Множество емпирични изследвания доказват пряката връзка между организационната среда и мотивацията, ангажираността и ефективността на служителите, още повече – до 30% от финансовите приходи на компанията се обуславят от организационния климат.  M_DOQ10 (Majer_D'Amato Organizational Questionnaire 10) позволява цялостна диагноза на климата в компанията и представлява фундаментално важна подкрепа при вземането на управленски решения за качеството на организационната среда. Попълването на въпросника отнема около 15 мин и може да бъде направено както онлайн, така и на хартия.  

                

M_DOQ10 оценява следните фактори:

            

Комуникации - достъпността и движението на информацията в организацията, както по хоризонтала, така и по вертикала;

Автономност - степента, в която се стимулира свободата при вземането на решения и инициативността;

Екип - връзките между служителите в отделните екипи или структурни звена, наличието на стремеж към взаимопомощ и избягване на вътрешната конкуренция;

Управление на човешките ресурси - степента, в която компанията разглежда човешките ресурси като ценен капитал и се стреми да създава добри условия за работа и професионално развитие на служителите си;

Яснота на ролята и задачите - степента, в която длъжностните характеристики и задълженията на всеки участник в различните работни процеси са ясно и конкретно дефинирани и отграничени;

Ангажираност в работата - професионалната мотивация на служителите и удовлетвореността им от труда;

Справедливост на поощренията - съществуващите схеми на трудови възнаграждения и бонуси като справедливи, обвързани с количеството и сложността на работата, с вложените усилия и с постигнатите резултати;

Лидерство - степента, в която според изследваните лица ръководителите в организацията са склонни да отчитат емоциите, виждания и идеите на своите подчинени и да изграждат продуктивни отношения с тях.

Риск и стремеж към иновации - степента, в която организацията подкрепя служителите си да поемат разумни рисковете в своята работа, да проявяват инициатива, да променят обичайните начини на действие, както и стремежът на самата организация да бъде иновативна, адаптивна и в крак с технологичния прогрес;

Динамичност - бързината, с която се вземат решения и се реагира на предизвикателствата.

                      

Оценяването на организационния климат с M_DOQ10 ще Ви помогне да:

  • Разберете мнението на служителите и техните оценки за ефективността на ключови организационни дейности;
  • Съберете обективна и цялостна информация за общото състояние на ангажираността и мотивацията за работа на служителите;
  • Оцените ефекта от различни организационни интервенции (сливане или преструктуриране, одит на управлението на човешките ресурси, промяна на лидерския стил и /или организационната култура и др.);
  • Оцените състоянието на комуникациите и лидерството в организацията, отношението на служителите към системата за възнаграждение, въвлечеността в работните процеси и други важни организационни процеси;
  • Направите лесна и бърза оценка на мнението на служителите си, независимо от това колко разпръснати са, без да правите компромис с качеството на получената информация;
  • Ползвате обективен и високо прецизен инструмент, създаден от едни от най-авторитетните европейски организационни консултанти;
  • Получите възможност за сравнение на съществуващите условия на труд с тези, предлагани от други организации в България и в Европа.
Повече

Заявка за поръчка