Magellano Universita

Въпросник за избор на профил във висшето образование

Магелано Университа(Magellano Universita) е тестова батерия, предназначена за младежи между 15 – 22 г., на които им предстои избор на специалност в университет или друг тип професионално профилиране, което, както знаем, е едно от първите от поредицата особено важни решения в живота. На толкова крехка възраст човек рядко е готов за подобен избор, тъй като още е в търсене на самия себе си. Ние вярваме в това, че, за да намери успех и щастие, младият човек първо трябва да намери себе си, а именно своите уникални качества, умения и таланти, които да развива и реализира в бъдещата си професия.

Магелано Университа идва на помощ точно в този критичен момент. Тестовата батерия е разработена от Giunti Psychometrics в сътрудничество с екип експерти по кариерно консултиране и ориентиране към университета в Падуа, Италия, и е широко изполвана в цяла Европа и части на Азия. Изследването с Магелано Университа подпомага мотивирания избор и предоставя цялостен психологичен анализ на интересите, нагласите и уменията на младия човек, неговата мотивация за учене, съпоставени с факторите, определящи успеха в дадена професионална дейност. Резултатите от теста ще покажат на изследвания кои професии са най-подходящи за него.

Как работи тестовата батерия?

Тестът Магелано Университа определя не само интересите и уменията на младежа, но и нивото на неговата отдаденост и мотивация, способността да прогнозира, способността да понася критика, да общува и да решава проблеми, с други думи - степента на готовност за живота на възрастен. Тийнейджърът и неговите родители получават допълнителна информация, която значително помага при вземането на окончателно решение за избор на бъдеща професия.

Подобно на другите тестови батерии от семейство Магелано (виж Magellano Junior), тестовата батерия е базирана на отделни субтестове, всеки от които излследва различни области: професионални интереси, културни интереси, интелектуални способности, мотивация, стратегии за учене и умение за справяне с трудности в ученето и в живота. След попълване на теста, автоматично се генерира индивидуален конфиденциален профил от около 10 стр., който освен описателна част включва и графики на измерените индивидуални умения и психологични характеристики. Докладът завършва със заключение, от което изследваният може да сравни своите силни и слаби страни с тези на останалата популация и да получи потвърждение на първоначалното си решение за професионално развитие или в случай на разминаване - да получи алтернативни варианти, които биха подхождали повече на индивидуалния му профил.

Тестването с Magellano Universita помага за:
  • идентифициране нагласите и способностите на изследвания спрямо различни професионални дейности;
  • определяне на професионалната сфера, в която бъдещият студент ще може да развие най-пълноценно своите качества и следователно да постигне най-голям успех и удовлетворение;
  • мотивирането на гимназиста да направи самостоятелен избор за висше образование и изграждане на целенасочена стратегия за подготовка за прием в университета въз основа на резултатите от теста;
  • установяване дали попълващият притежава необходимите знания и умения, за да завърши успешно специалността, която е избрал;
  • проверка дали настоящият избор за специалност е подходящ и намиране на допълнителни алтернативи, ако попълващият все още не е сигурен каква специалност иска да запише;
  • постигане на разбиране между родители и тийнейджър по неговия избор за висше образование.

Повече
Цени
1 доклад25.00 лв.

Цените са с ДДС

Заявка за поръчка