Denver II

Скрининг тест за детско развитие

Denver II е скринингов инструмент, който оценява развитието на деца от раждането до 6 г. възраст, като измерва в каква степен изследваното дете може да осъществи определена задача или да постигне дадена цел в сравнение с изведените за възрастта норми. Тестът е предназначен за педиатри, учители, логопеди, психолози и др. специалисти, които наблюдават развитието на малки деца и е най-широко употребяваният в света инструмент за деца в тази възрастова група. Тестът позволява ранното идентифициране на отклонения в развитието, като резултатите от него не дават диагноза, а са основание за по-нанатъчно изследване, за да се установи дали съществува проблем, изискващ терапевтична интервенция. Основната му цел е да предостави организирано и клинично доказателство за общото развитие на изследваното дете и да алармира за потенциални проблеми в развитието.

Задачите в скрининг тестa за детско развитие (Denver II) са групирани в четири категории:

  • Личностно-социална сфера;
  • Фина моторика - Адаптивност;
  • Говор;
  • Груба моторика.

Така например се оценява наличието на спонтанна усмивка при 90 % от 3-месечните, удряне на две кубчета едно в друго при 90 % от 13-месечните, казване на три други думи освен "мама" и "тате" при 90 % от 21-месечните, подскачане на един крак при 90 % от 5-годишните.

Denver II може да си използва за:

  • изготвяне на профил на развитието, включително и в педиатричната практика за проследяване развитието на кърмачета;
  • идентифициране на области на изоставане в развитието и неусвоени умения;
  • установяване на силни страни на детето и сфери на изпреварващо развитие;
  • избор и планиране на подходящи интервенции;
  • обучение на родители за детско развитие;
  • скрининг при високорискови групи.

Повече
Цени
Комплект (ръководство, 25 бр. бланки за администрация, комплект стимулни материали)250.00 лв.

Цените са с ДДС

Заявка за поръчка