TOM

Тест за оценка на мотивационната ориентация

TOM(Test of Motivational Orientation) се базира върху теорията за потребностите на Маклиланд (Need Theory, McClelland) и теорията за човешкото любопитство на Бърлайн (Theory of human curiosity, Berlyne, 1954). Инструментът измерва четири основни мотива – към постижения, лидерство, иновации и изграждане на отношения. Тези мотиви могат да бъдат открити във всеки индивид, като степените им на изразеност са в основата на много от различията, които се наблюдават в поведението на хората на работното място. Мотивационната ориентация е определяща за ценностите, целите и амбициите на служителя и отношението му към колегите.

Тестът: 

  • е пряко насочен към работата;
  • изследва индивидуалния баланс на основни мотиви в работата;
  • подпомага процесите на управление на мотивацията на персонала;
  • позволява да се прилагат адекватни стимули за повишаване на ангажираността и ефективността;
  • подпомага подбора на правилните кандидати за различните позиции;
  • улеснява управлението на кариерното развитие на служителите;
  • е ценен помощник при сформирането на екипи.

Резултатите от него дават възможност на мениджърите и на специалистите „Човешки ресурси” да разберат по-дълбоките и устойчиви потребности на служителите и да съчетаят по най-добрия начин техните лични мотиватори с целите на организацията.

Тестът съдържа 70 твърдения, на които изследвано лице трябва да отговори като използва 7-степенна скала с възможности за отговор. Твърденията описват типични работни ситуации и са подходящи за всякакви професионални роли. Попълването му става както онлайн, така и на хартия и отнема около 15 мин.

                                       

Скали на Теста за оценка на мотивационната ориентация

       

  Ориентация към постижения - лицата с високи резултати по тази скала са привлечени от трудните и предизвикателни задачи в работата. Те са уверени в своите възможности, обичат да се пробват в дейности с все по-висока степен на трудност или сложност и дават най-доброто от себе си, когато знаят, че ще бъдат оценявани и ще могат да получат обратна връзка за резултатите от своята работа. 

  Ориентация към иновации - лицата с високи резултати по тази скала разгръщат в най-пълна степен своя потенциал, когато работата им позволява да експериментират с напълно нови неща, да изследват малко познати ситуации и да работят едновременно над повече от една задачи. Те обичат да променят вече утвърдени решения, да мислят творчески и да подхождат по различен начин към проблемите в сравнение с останалите. Чувстват се зле и не са успешни в рутинни, еднотипни или много структурирани дейности. 

  Ориентация към лидерство - лицата с високи резултати по тази скала са самоуверени, влиятелни, обичат да вземат решения, да увличат другите в своите инициативи и да поемат отговорност за работата на групата. Те се реализират най-добре, когато могат да заемат лидерска позиция и да координират работата на останалите. Склонни се да се конкурират с другите за лидерството и се чувстват некомфортно в изпълнителски роли. 

  Ориентация към взаимоотношения - лицата с високи резултати по тази скала се стремят да работят в сътрудничеството с другите. Те не обичат да се налагат, лесно се вграждат в екип, толерантни са и лесно извиняват чуждите грешки и пропуски. За тях е важно да имат добър социален климат на работното място и да изграждат близки взаимоотношения с колегите, които да им осигурят разбиране и емоционална подкрепа. Избягват да поемат ръководни функции и се чувстват некомфортно, когато трябва да оценяват и контролират работата на останалите.

  Социална желателност - лицата с високи резултати по тази скала са склонни да дават социално-желателни отговори по теста и се стремят да се представят в по-благоприятна светлина. По тази причина резултатите им могат да се разминават с действителното им поведение.

Повече
Цени
1 доклад21.60 лв.
Ръководство98.00 лв.

Цените са с ДДС

Заявка за поръчка