BFQ-2

Въпросник за оценка на личността по Голямата Петорка - 2

BFQ-2(Big Five Questionnaire-2) oценява личността по петте основни дименсии, придобили широка популярност под наименованието "Големите Пет"(Big Five) и утвърдили се през последните години като стандарт за класификация на личностните характеристики. Тестът представлява самооценъчен въпросник, изследващ петте домейна:

Енергия - активност, енергичност, общителност, себеотстояване и лидерство;

Дружелюбност - доверие, просоциални нагласи, алтруизъм, щедрост и любезност;

Съзнателност - саморегулация, надеждност, отговорност, точност, воля, упоритост;

Емоционална стабилност - емоционален самоконтрол, отсъствие на негативни чувства, психологически комфорт;

Отвореност към нов опит - широки културни интереси, толерантност към различията, креативност и интелектуално любопитство;

Към всяка от основните скали са включени две подксали, като е добавена и скала Социална желателност, която измерва тенденцията на изследвания да манипулира целенасочено резултатите си.   

                    

BFQ-2 измерва харакеристики като:
 • ориентация към постигане на резултати;
 • организираност и съвестност;
 • инициативност;
 • мотивация за поемане на отговорност;
 • общителност и енергичност;
 • способност за оказване на влияние;
 • умения за работа в екип и сътрудничество;
 • умения за справяне в стресови ситуации и др.

              

Сред предимствата на теста са бързата и удобна онлайн администрация (попълването отнема около 25 мин), след което се генерира индивидуален интерпретативният доклад, включващ описателен текст и графики. Профилите са написани на лесно разбираем език и могат да бъдат използвани както от психолози и специалисти "Човешки ресурси", така и от неспециалисти - мениджъри, ръководители на екипи и др., на които им се налага да оценяват служителите в организацията. 

Докладът предоставя ценни данни за личността, които могат да се използват при:

 • подбор на кандидати за работа на различни нива;
 • оценка на потенциала за развитие;
 • оценка на нуждите от обучение;
 • програми за идентифициране на таланти;
 • центрове за оценка;
 • кариерно ориентиране.
Повече
Цени
1 доклад33.60 лв.
Ръководство139.00 лв.

Цените са с ДДС

Заявка за поръчка