CARS-2

Рейтинг скала за оценка на детския аутизъм

От публикуването си насам CARS се е превърнал в един от най-употребяваните и емпирично валидизирани инструменти за оценка на аутизъм в света. Скалата се оказва особено ефективна при отдиференциране на деца с аутизъм от такива с когнитивни дефицити, както и за разграничаване на по-леките от по-тежките форми на състоянията в аутистичния спектър. Методиката описва обхвата и интензивността на симптомите, асоциирани с аутистичния спектър, като предоставя стегнати, обективни и количествени оценки, които да подкрепят клиницистите при генерирането на диагностични хипотези за лица от всички възрасти и нива на функциониране.

Преработеното второ издание разширява клиничната стойност на скалата, като я прави по-чувствителна към лицата от "високофункциониращия" край на аутистичния спектър - тези със среден или висок интелект, добри езикови умения и едва доловими социални и поведенчески нарушения. Запазвайки удобството, бързината и простотата на оригиналната методика, CARS-2 я допълва с разширения, които Ви помагат да получите ценна информация за диференциалната диагностика, да оцените функционирането в различните области на детето и да създадете индивидуален план за работа с него, да проследите напредъка от терапията, както и да предоставите цялостна обратна връзка на родителите. Това дава възможност на родителите да са сигурни, че специфичните поведения на тяхното дете са адекватно разгледани в хода на подробно проучване.

CARS-2 може да бъде използвана в различен професионален контекст - в практиката на обучени за работа с аутизъм специалисти като кличнини психолози, училищни психолози, детско-юношески психолози, логопеди, педагози, ресурсни учители, ерготерапевти, детски психиатри, невролози. Наблягането върху поведенческите и емпирични данни в CARS-2 правят скалата удобна за използване от добре запознати с проблемите на аутизма специалисти от различни професии.

CARS-2 не дава диагноза сама по себе си, а заедно с история на развитието и други важни фактори се използва като част от комплексната оценка на състоянието на детето и/или в диференциалната диагностика, когато специалистът има съответните опит, право и компетентност за поставянето на клинични диагнози. 

CARS-2 включва две форми:
 • CARS2–ST – стандартна скала за оценка на аутизъм;
 • CARS2–HF – скала за оценка на "високофункциониращи" лица, проявяващи аутистични симптоми.

Към всяка форма се обследват 15 функционални области, като администрацията се прави на хартия и отнема между 20-40 мин.

Към двете форми има въпросник за родители или настойници (CARS2-QPC): информацията от тази скала се съотнася към резултатите по CARS2-ST или CARS2-HF.

CARS2-ST и CARS2-HF се основават върху съвременните изследвания на характеристиките на аутизма. По този начин оценките и от двете форми са изключително полезни за разкриването на поведенческите симптоми на аутизма, както в рамките на диагностичния процес, така и за изследователски или административни цели. 

CARS-2 обследва следните области: 

 1. Отношения с хората (ST)/ Социално-емоционално разбиране (HF)
 2. Имитация (ST)/ Изразяване и регулация на емоциите (HF)
 3. Емоционален отговор (ST)/ Отношения с другите (HF)
 4. Движения(Моторика) (ST)/ Използване на тялото (HF)
 5. Използване на предмети (ST)/ Използване на предмети в игра (HF)
 6. Адаптация към промяна (ST)/ Адаптация към промяна/ Ограниченост на интересите (HF)
 7. Зрителен отговор   
 8. Слухов отговор
 9. Обонятелна, вкусова и тактилна сетивност 
 10. Страх или тревожност
 11. Вербална комуникация 
 12. Невербална комуникация 
 13. Ниво на активност (ST)/ Мислене, когнитивна интеграция (HF)
 14. Ниво и консистентност на когнитивните способности         
 15. Общи впечатления               
Повече
Цени
Комплект (ръководство, 25 бр. бланки ST версия, 25 бр. бланки HF версия, 25 бр. бланки Въпросник за родители и настойници)385.00 лв.
25 бр. бланки ST версия56.00 лв.
25 бр. бланки HF версия56.00 лв.
25 бр. бланки Въпросник за родители и настойници42.00 лв.

Цените са с ДДС

Заявка за поръчка