DP-3

Рейтинг скала за оценка на детското развитие

Developmental Profile-3 (DP-3) е утвърден като един от най-добрите инструменти за оценка на детското развитие и може да се ползва от раждането до 13-тата година на детето. Рейтинг скалата се попълва бързо и лесно, администрацията ѝ отнема около половин час в рамките на структирирано интервю с родителя/настойника. За по-голямо удобство методиката има и вариант под формата на въпросник, който позволява данните да бъдат снети дистанционно, без супервизия на специалист, когато жива среща с родителя/настойнка е невъзможна. Методиката е разработена в съответствие с американския стандарт IDEA за идентифициране на деца със специални образователни потребности. DP-3 съдържа 180 твърдения, на които попълващият трябва да оцени дали детето е овладяло дадено умение или не, и съответно ще получи стандартизирана оценка за развитието му в 5 ключови области:


Физическо развитие – груба и фина моторика; координация, сила, издръжливост, гъвкавост и последователност на двигателните умения;

Адаптивно поведение – умение да функционира самостоятелно – да се храни, да се облича, да изпълнява задачи, да използва съвременни технологии, да се грижи за себе си и за другите;

Социално-емоционално развитие - междуличностни умения, социално-емоционално разбиране, функциониране в социални ситуации, начин на взаимодействие с връстници и възрастни;

Когнитивно развитие – интелектуалните годности, необходими за формиране на академичени умения;

Комуникация – експресивна и перцептивна реч - писмена, устна и жестомимична.

Методиката позволява оценка и само на една или няколко от областите.

Рейтинг скалата за оценка на детското развитие DP-3 може да се използва за: 
  • изготвяне на индивидуална оценка за развитето на детето;
  • идентифициране на области на изоставане в развитието или обратното - такива с изпреварващо развитие;  
  • планиране на интервенции и мониторинг на напредъка в терапията; 
  • предоставяне на конкретни насоки към родителите за практическа работа с техните деца. 

Повече
Цени
Комплект (ръководство, 25 бр. бланки Форма за интервю, 25 бр. бланки Форма за родители)395.00 лв.

Цените са с ДДС

Заявка за поръчка