DP-3

Рейтинг скала за оценка на детското развитие

Developmental Profile-3 (DP-3) е утвърден като един от най-добрите инструменти за оценка на детското развитие и може да се ползва от раждането до 13-тата година на детето. Рейтинг скалата се попълва бързо и лесно, администрацията ѝ отнема около половин час в рамките на структирирано интервю с родителя/настойника. За по-голямо удобство методиката има и вариант под формата на въпросник, който позволява данните да бъдат снети дистанционно, без супервизия на специалист, когато жива среща с родителя/настойнка е невъзможна. Методиката е разработена в съответствие с американския стандарт IDEA за идентифициране на деца със специални образователни потребности. DP-3 съдържа 180 твърдения, на които попълващият трябва да оцени дали детето е овладяло дадено умение или не, и съответно ще получи стандартизирана оценка за развитието му в 5 ключови области:


Физическо развитие – груба и фина моторика; координация, сила, издръжливост, гъвкавост и последователност на двигателните умения;

Адаптивно поведение – умение да функционира самостоятелно – да се храни, да се облича, да изпълнява задачи, да използва съвременни технологии, да се грижи за себе си и за другите;

Социално-емоционално развитие - междуличностни умения, социално-емоционално разбиране, функциониране в социални ситуации, начин на взаимодействие с връстници и възрастни;

Когнитивно развитие – интелектуалните годности, необходими за формиране на академичени умения;

Комуникация – експресивна и рецептивна реч - писмена, устна и жестомимична.

Методиката позволява оценка и само на една или няколко от областите.

Рейтинг скалата за оценка на детското развитие DP-3 може да се използва за: 
  • изготвяне на индивидуална оценка за развитето на детето;
  • идентифициране на области на изоставане в развитието или обратното - такива с изпреварващо развитие;  
  • планиране на интервенции и мониторинг на напредъка в терапията; 
  • предоставяне на конкретни насоки към родителите за практическа работа с техните деца. 

Повече
Цени
Комплект (ръководство, 25 бр. бланки Форма за интервю, 25 бр. бланки Форма за родители)395.00 лв.
25 бр. бланки Форма за интервю50.00 лв.
25 бр. бланки Форма за родители50.00 лв.

Цените са с ДДС

Заявка за поръчка